en |  es |  ca

DRET CIVIL

 • Dret immobiliari i urbanístic. Reclamacions per defectes constructius.
 • Especialitzats en operacions immobiliàries amb persones estrangeres. Idiomes vehiculars del despatx: català, castellà, anglès, francès i alemany.
 • Dret de família (divorcis, filiació, nul·litats, incapacitacions, etc.)
 • Dret hipotecari i registral
 • Dret de l’edificació
 • Propietat horitzontal
 • Arrendaments (desnonaments, reclamacions rendes, resolucions contractes, etc.)
 • Successions i donacions
 • Responsabilitat civil
 • Reclamacions de quantitat
 • Contractes (compraventa, prestació de serveis, contractes d’obra, cessions de crèdit, donacions, servituds...)
 • Propietat Intel·lectual

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 • Constitució, fusió, dissolució i transformació de societats.
 • Fundacions i associacions.
 • Contractació mercantil nacional i internacionsl (compravenda, agència, distribució, subministrament, comissió...)

DRET ADMINISTRATIU

 • Recursos contra l'agència triburària.
 • Responsabilitat patrimonial (caigudes, funcionament anormal d'un servei públic, etc.).
 • Urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística).
 • Sancions administratives
 • Actuacions davant la Gerència Territorial del Cadastre.
 • Protecció de dades.
 • Contractació administrativa.
 • Dret de la competència.
 • Expropiacions.
 • Impostos locals.
 • Tramitació de llicències i incidències amb l'administració local.

DRET FISCAL

 • Autoliquidacions per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, estudi i liquidació de l'impost sobre successions i donacions, plusvàlues municipals, etc.
 • Estudis relatius a la incidència fiscal de les operacions amb repercussió econòmica (qüestions sociètàries, patrimonials, immobiliàries, etc.).
 • Aspectes fiscals de qüestions de família, successions i dret civil en general.
 • Tramitació de recursos i reclamacions davant de l'administració tributària estatal, autonòmica i local.

DRET FARMACÈUTIC

 • Assessorament jurídic integral sobre temes farmacèutics.
 • Procediments administratius sobre tramitació d'oficines de farmàcia.
 • Compravenda i traspassos d'oficines de farmàcia.
 • Recursos administratius.
 • Procediments contenciosos administratius.
 • Procediments sancionadors.
 • Parafarmàcia.
peyahugasadvocats Tel. 972 21 72 62 - Fax 972 21 87 77 - info@phcadvocats.cat
C/ Ultònia, 9-11, 2n, 1a (Plaça del Mercat) 17002 Girona